BUFIK AGNIESZKA LEŚNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000295906
Numer REGON: 141246000
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-03-08
Sygnatura akt[RDF/278014/21/940]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2008-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUFIK AGNIESZKA LEŚNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA2021-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI2008-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica NADARZYŃSKA nr domu 58 B kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2011-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.11.2007 11.12.2007 R.-ZMIANA PAR. 2 I PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2008-01-04 do dziś
2ANEKSEM NR 2.2008 Z DNIA 31.12.2008 R. ZMIENIONO PAR. 4, PAR. 5, PAR. 9; ANEKSEM NR 3/2009 Z DNIA 29.08.2009 R. ZMIENIONO PAR. 22009-09-11 do dziś
331.05.2011 R. Z MOCĄ OBOWIĄZUJĄCĄ OD 01.06.2011 R.: PREAMBUŁA, PARAGRAF 4, PARAGRAF 5.2011-07-12 do dziś
4ZMIANA UMOWY W DNIU 14.11.2020R. ZMIANA PAR.2,4,5,6,9,112021-01-14 do dziś
502.12.2020R., ZMIANA: § 4 I § 92021-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKA2008-01-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2008-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-01-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUFLIŃSKI2021-01-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2021-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2008-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2008-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKA2008-01-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2008-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUFLIŃSKI2008-01-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2008-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B USŁUGI POZOSTAŁE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-11 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-09-11 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-07-12 do dziś
474 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2011-07-12 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-14 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2021-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów