FIRMA HANDLOWA MACRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000295897
Numer REGON: 002836553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-05-18
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/8986/23/462]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002836553 NIP 58401541562010-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA MACRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2007-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica SCHUBERTA nr domu 1 nr lokalu A kod pocztowy 80-171 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2007-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 18 GRUDNIA 2007 ROKU, NOTARIUSZ MARIA DAMBEK UL. CHLEBNICKA 45/46/3, 80-830 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 21899/20072007-12-31 do dziś
222.12.2009 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 23673/2009, MARIA DAMBEK NOTARIUSZ UL. CHLEBNICKA 45/46/3, 80-830 GDAŃSK ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI2010-01-14 do dziś
308.02.2013 R., REP. A NR 1313/2013 NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI W KANCELARII W GDAŃSKU, UL. GARNCARSKA 4/6/4 ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI. 13.03.2013 R. REP. A NR 1961/2013 NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI W KANCELARII W GDAŃSKU UL. GARNCARSKA 4/6/4 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE CAŁEJ JEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2013-04-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE FIRMY HANDLOWEJ MACRO RYFA SŁAWOMIR, PINCZYŃSKIMARIAN SPÓŁKA JAWNA W GDAŃSKU, WPISANEJ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NR KRS 0000006982 W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 18 GRUDNIA 2007 ROKU, AKT NOTARIALNY REP. A NR 2189/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ DAMBEK.2007-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA MACRO RYFA SŁAWOMIR, PINCZYŃSKI MARIAN SPÓŁKA JAWNA2007-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000006982 2007-12-31 do dziś
5. Numer REGON0028365532007-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPINCZYŃSKI2007-12-31 do dziś
2. ImionaMARIAN PAWEŁ2007-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały176 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88.000 ZŁ2007-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2013-04-26 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2013-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 88 000, -ZŁ2013-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego176000,00 ZŁ2007-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-26 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2013-04-26 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2013-04-26 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2013-04-26 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2013-04-26 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) ; DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2013-04-26 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2013-04-26 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2013-04-26 do dziś
964 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-04-26 do dziś
1049 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2013-04-26 do dziś
1158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2009 okres 01.01-31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres ROK 20092010-09-21 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres ROK 20102011-08-26 do dziś
4data złożenia 03.08.2012 okres ROK 20112012-08-24 do dziś
5data złożenia 25.10.2013 okres 2012 ROK2013-11-29 do dziś
6data złożenia 13.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
7data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 16.09.20142015-06-30 do dziś
8data złożenia 25.06.2015 okres OD 17.09.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
9data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
10data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20172017-07-14 do dziś
11data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
12data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 30.11.20182019-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01-31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
2ROK 20092010-09-21 do dziś
3ROK 20102011-08-26 do dziś
4ROK 20112012-08-24 do dziś
52012 ROK2013-11-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 16.09.20142015-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01-31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
2ROK 20092010-09-21 do dziś
3ROK 20102011-08-26 do dziś
4ROK 20112012-08-24 do dziś
52012 ROK2013-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOROLUK2022-04-22 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2022-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-22 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaNA PODST. ART. 42 K.C. POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU Z DNIA 07.10.2021 R. W SPRAWIE VII NSREJKRS- 18002/21/382 CELEM POWOŁANIA ORGANU SPÓŁKI, REPREZENTACJI W POSTĘPOWANIACH KARNYCH, A W RAZIE POTRZEBY JEJ LIKWIDACJI. NA PODSTAWIE ART.42 (1) §1 KC PRZEDŁUŻYĆ SŁAWOMIROWI KOROLUKOWI KURATELĘ USTANOWIONĄ DLA SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA MACRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA OKRES KOLEJNEGO ROKU T.J. OD DNIA 08.10.2022 R. DO 07.10. 2023 R.2023-01-31 do dziś
6. Data powołania kuratora07.10.20212022-04-22 do dziś
7. Data, do której kurator ma działać07.10.20232023-01-31 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU Z DNIA 08.02.23R. W SPRAWIE VII NS-REJ KRS 10279/22/073O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI. 3.2023-05-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2023-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPINCZYŃSKI2023-05-11 do dziś
2. ImionaMARIAN PAWEŁ2023-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU Z DNIA 08.02.23R. W SPRAWIE VII NS-REJ KRS 10279/22/073O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI., 08.02.20232023-05-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU nr VI GU 134/14 data 17.09.20142014-10-24 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY GDAŃSK- PÓŁNOC W GDAŃSKU, SYGN. AKT VI GUP- 23/14 data 30.11.20182022-05-31 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2014-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFARUGA2014-10-24 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2014-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-24 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów