STEEL ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000295737
Numer REGON: 080185572
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-01-05
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12936/21/432]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080185572 NIP 92917805032007-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTEEL ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2015-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. JANA Z KOLNA nr domu 17A kod pocztowy 65-014 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2021-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.2007 R. -NOTARIUSZ PIOTR SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NUMER 1756/2007 23.11.2007 R. -ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI, NOTARIUSZ PIOTR SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NUMER 5517/2007 -ZMIANA § 7, § 132007-12-21 do dziś
218.08.2015R., NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 4421/2015 - ZMIANA: § 2, § 7.2015-09-10 do dziś
319.06.2020 R., NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NR 2326/2020 - ZMIANA: §1, §2, §7, §19, §25, §26.2020-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLARRE LEPIARCZYK2022-01-05 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2015-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ2022-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES I WICEPREZES REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POWOŁANIA CZŁONKA LUB CZŁONKÓW ZARZĄDU, DLA WAŻNOŚCI ZŁOŻONEGO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA, WICEPREZESA, LUB INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI.2007-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
12. ImionaMAGDALENA2017-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2020-07-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-07-14 do dziś
225 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2020-07-14 do dziś
325 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2020-07-14 do dziś
432 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-14 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-07-14 do dziś
646 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-07-14 do dziś
746 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2020-07-14 do dziś
846 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2020-07-14 do dziś
946 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2008 okres 14.05.2007 ROK -31.12.2007 ROK2008-08-13 do dziś
2data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.09.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
4data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
5data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
6data złożenia 08.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
7data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
8data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.05.2007 ROK -31.12.2007 ROK2008-08-13 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
3OD 01.09.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.05.2007 ROK -31.12.2007 ROK2008-08-13 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
3OD 01.09.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów