FIRMA HANDLOWA POLEX TUTAJEWSKA A. TUTAJEWSKI P. SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000295698
Numer REGON: 356876742
Numer NIP: 6782931973
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-01-13
Sygnatura akt[RDF/465408/23/326]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-12-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356876742 NIP 67829319732007-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA POLEX TUTAJEWSKA A. TUTAJEWSKI P. SPÓŁKA JAWNA2007-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OSIEDLE GÓRALI nr domu 24 nr lokalu 3 kod pocztowy 31-961 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 7 GRUDNIA 2007 ROKU2007-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-12-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ALICJI TUTAJEWSKIEJ ORAZ PIOTRA TUTAJEWSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2007 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2007-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA POLEX ALICJA TUTAJEWSKA2007-12-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-12-20 do dziś
3. Numer w rejestrze10464/I/92-P, 4920/20042007-12-20 do dziś
21. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA POLEX PIOTR TUTAJEWSKI2007-12-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2007-12-20 do dziś
3. Numer w rejestrze4920/20042007-12-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUTAJEWSKA2007-12-20 do dziś
2. ImionaALICJA MARIA2007-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUTAJEWSKI2007-12-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2007-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-12-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-12-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-12-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-12-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST ALICJA TUTAJEWSKA.2007-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUTAJEWSKA2007-12-20 do dziś
2. ImionaALICJA MARIA2007-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2007-12-20 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-12-20 do dziś
360 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2007-12-20 do dziś
460 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-12-20 do dziś
560 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2007-12-20 do dziś
618 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2007-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 20.12.2007 DO 31.12.20172018-12-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-21 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów