BOMIS-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000295651
Numer REGON: 141173435
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2013-09-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23822/13/489]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141173435 NIP 82125174562009-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOMIS-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. SIEDLCE gmina M. SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2007-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica MAGAZYNOWA nr domu 8 A kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2009-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN.31.10.2007 R. KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, MAŁGORZATA TROSZKIEWICZ, REPETORIUM A NR 9744/2007.2007-12-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ TROSZKIEWICZ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SIEDLCACH, REPERTORIUM A NR 11991/2008 Z DNIA 17 GRUDNIA 2008 ROKU, ZMIENIONO PAR. 8 I PAR. 9.2009-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARDEJ2007-12-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2007-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 75.000 PLN.2007-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE CHŁODNIA „UNIMORS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON7119864852009-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000126463 2009-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ2009-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego475000,00 ZŁ2009-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2007-12-31 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI I MOTOCYKLAMI2007-12-31 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-12-31 do dziś
460 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2007-12-31 do dziś
563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-12-31 do dziś
645 BUDOWNICTWO2007-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2009 okres 2008 R.2009-08-20 do dziś
2data złożenia 30.07.2010 okres 20092010-08-27 do dziś
3data złożenia 13.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-24 do dziś
4data złożenia 04.07.2012 okres 2011 R.2012-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-08-20 do dziś
220092010-08-27 do dziś
32010 ROK2011-08-24 do dziś
42011 R.2012-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-08-20 do dziś
220092010-08-27 do dziś
32010 ROK2011-08-24 do dziś
42011 R.2012-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów