„BURSZTYNIA DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000295611
Numer REGON: 220523644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2018-07-21
Sygnatura akt[RDF/598822/18/258]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220523644 NIP 58716480892009-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BURSZTYNIA DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2014-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2013-11-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica PUCKA nr domu 87 kod pocztowy 81-036 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2013-11-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2007 ROK. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ UŁANOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A-62/20072007-12-21 do dziś
227.03.2009 R., REPERTORIUM A NR 1755/2009, NOTARIUSZ TOMASZ WEBER, KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU, UL. GEN. HALLERA 15/3, 84-100 PUCK, ZMIENIONO PKT 2 PAR. 2.2009-05-20 do dziś
311.09.2013 R., REP. A NR 3733/2013, NOTARIUSZ JAN NETZEL, KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU, ZM. PAR.4 UMOWY2013-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaDO UPŁYWU GWARANCJI BUDYNKU2007-12-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PROJEKT JURATA” SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2200675252007-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000237803 2007-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2013-11-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-11-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-05-20 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-05-20 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-05-20 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2009-05-20 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2009 okres 21.12.2007 -31.12.20082009-05-20 do dziś
2data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-05 do dziś
3data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
4data złożenia 10.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-04 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-23 do dziś
6data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
7data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
8data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.12.2007 -31.12.20082009-05-20 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-05 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-04 do dziś
52012 ROK2013-09-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.12.2007 -31.12.20082009-05-20 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-05 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-04 do dziś
52012 ROK2013-09-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-28 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji16.10.2013 R., REP. A NR 4585/2013, NOTARIUSZ JAN NETZEL, KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU2014-01-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZNTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE.2014-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWILANDT2014-01-17 do dziś
2. ImionaWIKTOR ROMAN2014-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności16.10.2013 R., REP. A NR 4585/2013, NOTARIUSZ JAN NETZEL, KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU2014-01-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2014-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów