BUSINESS VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000295300
Numer REGON: 141243526
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2016-09-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/40299/16/747]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141243526 NIP 70101008992015-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RAJSKA nr domu 1 nr lokalu 36 kod pocztowy 02-654 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.2007 R., NOTARIUSZ IWANA OKOŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA IWONY OKOŁOWICZ, WARSZAWA, REP. A NR 3937/20072007-12-19 do dziś
221.07.2015 R., REP. A NR 1707/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MARCIN MIERZWA ZMIANA § 3 UST.1 UMOWY SPÓKI2015-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA KIEREŚ2007-12-19 do dziś
2. ImionaMARIA DOMINIKA2007-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500 ZŁOTYCH2015-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport135000,00 ZŁ2007-12-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2007-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA KIEREŚ2007-12-19 do dziś
2. ImionaMARIA DOMINIKA2007-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-12-16 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-12-16 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-12-16 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-12-16 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-12-16 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-12-16 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-12-16 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-12-16 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.04.2009 okres 19.12.2007 -31.12.20082009-04-10 do dziś
2data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
3data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
4data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-09 do dziś
5data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-09 do dziś
6data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-09 do dziś
7data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.12.2007 -31.12.20082009-04-10 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-09 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-09 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.12.2007 -31.12.20082009-04-10 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-09 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-09 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-09 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów