EXEC EDMUND CZUBAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000294932
Numer REGON: 141238169
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-04-20
Sygnatura akt[RDF/287120/21/891]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141238169 NIP 52725727762010-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXEC EDMUND CZUBAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2007-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA nr domu 60/62 kod pocztowy 01-424 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121 LISTOPADA 2007 R.- UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2007-12-14 do dziś
230 CZERWCA 2008 ROKU ZMIANA § 32008-07-25 do dziś
321.09.2009 R. -ZMIANA § 6, § 10, § 16 PKT 1, § 14 PKT 5, § 18, USUNIĘTO PKT 3 W § 72009-10-27 do dziś
431.12.2010 R. PKT 3 KOMPARYCJI -USUNIĘTO § 6 PKT 1 -ZMIANA § 6 PKT 3 -ZMIANA2011-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2007-12-14 do dziś
2. ImionaEDMUND STANISŁAW2007-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZEK2007-12-14 do dziś
2. ImionaARTUR KRZYSZTOF2007-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-12-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNIAGININ2009-10-27 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-10-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2009-10-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2009-10-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2007-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNIAGININ2009-10-27 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2009-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUBAK2007-12-14 do dziś
2. ImionaEDMUND STANISŁAW2007-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZEK2007-12-14 do dziś
2. ImionaARTUR KRZYSZTOF2007-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-07-25 do dziś
264 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-25 do dziś
366 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-07-25 do dziś
468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-07-25 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2008-07-25 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-07-25 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-07-25 do dziś
872 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2008-07-25 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-25 do dziś
1074 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-07-25 do dziś
1177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-07-25 do dziś
1278 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-07-25 do dziś
1379 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-07-25 do dziś
1480 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2008-07-25 do dziś
1581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-07-25 do dziś
1682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-07-25 do dziś
1785 EDUKACJA2008-07-25 do dziś
1886 OPIEKA ZDROWOTNA2008-07-25 do dziś
1987 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2008-07-25 do dziś
2088 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2008-07-25 do dziś
2190 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2008-07-25 do dziś
2291 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI.2008-07-25 do dziś
2393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2008-07-25 do dziś
2495 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2008-07-25 do dziś
2596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2008-07-25 do dziś
2601 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2008-07-25 do dziś
2702 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2008-07-25 do dziś
2803 RYBACTWO2008-07-25 do dziś
2905 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2008-07-25 do dziś
3010 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2008-07-25 do dziś
3111 PRODUKCJA NAPOJÓW2008-07-25 do dziś
3212 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2008-07-25 do dziś
3313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-07-25 do dziś
3414 PRODUKCJA ODZIEŻY2008-07-25 do dziś
3515 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2008-07-25 do dziś
3616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2008-07-25 do dziś
3717 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2008-07-25 do dziś
3818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2008-07-25 do dziś
3919 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2008-07-25 do dziś
4020 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-07-25 do dziś
4122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2008-07-25 do dziś
4223 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2008-07-25 do dziś
4324 PRODUKCJA METALI2008-07-25 do dziś
4425 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2008-07-25 do dziś
4526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2008-07-25 do dziś
4627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-07-25 do dziś
4728 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-25 do dziś
4829 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-25 do dziś
4930 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2008-07-25 do dziś
5031 PRODUKCJA MEBLI2008-07-25 do dziś
5132 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2008-07-25 do dziś
5233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2008-07-25 do dziś
5335 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2008-07-25 do dziś
5436 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2008-07-25 do dziś
5537 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2008-07-25 do dziś
5638 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2008-07-25 do dziś
5739 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2008-07-25 do dziś
5841 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-07-25 do dziś
5942 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-07-25 do dziś
6043 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-07-25 do dziś
6145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2008-07-25 do dziś
6246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-07-25 do dziś
6347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-07-25 do dziś
6449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-07-25 do dziś
6550 TRANSPORT WODNY2008-07-25 do dziś
6653 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2008-07-25 do dziś
6755 ZAKWATEROWANIE2008-07-25 do dziś
6856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2008-07-25 do dziś
6958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-07-25 do dziś
7059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-07-25 do dziś
7162 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2008-07-25 do dziś
7252 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2010 okres 01.06.2008-31.12.20082010-06-23 do dziś
2data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-23 do dziś
3data złożenia 12.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
4data złożenia 24.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
5data złożenia 13.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-16 do dziś
6data złożenia 06.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
7data złożenia 07.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
8data złożenia 07.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-22 do dziś
9data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
10data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
11data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
12data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
13data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.06.2008-31.12.20082010-06-23 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-06-23 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-05-31 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-27 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-05-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-22 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-20 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów