BONUS W. WALASIK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000294917
Numer REGON: 320451717
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400339/22/822]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS W. WALASIK SPÓŁKA JAWNA2012-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2019-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 34/35 kod pocztowy 70-340 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 15 CZERWCA 2007 R.2007-12-18 do dziś
2ANEKS Z DNIA 28 GRUDNIA 2009 R. -ZMIENIONO § 1 UST. 1 I § 2 UMOWY SPÓŁKI.2010-01-12 do dziś
3ANEKS Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2010 R., ZMIENIONO § 1 UST. 1 I § 2.2010-10-26 do dziś
420 CZERWCA 2012 R. - ZMIENIONO § 1 UST. 12012-08-31 do dziś
501 STYCZNIA 2021 R., ZMIENIONO §1, §2, §3, §5, §8 01 STYCZNIA 2021 R., ZMIENIONO §32021-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINKOWSKA2021-02-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA SABINA2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-02-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-02-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALASIK2021-02-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-15 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKA WASIAK2021-02-15 do dziś
2. ImionaMARZENA2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOSOBAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.000,00 ZŁ2021-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKA WASIAK2021-02-25 do dziś
2. ImionaMARZENA2021-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALASIK2021-02-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINKOWSKA2021-02-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA SABINA2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-01-12 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-01-12 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-12 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-12 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2010-01-12 do dziś
673 1 REKLAMA2010-01-12 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-01-12 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-01-12 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-10-26 do dziś
1068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-22 do dziś
2data złożenia 14.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-22 do dziś
3data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-23 do dziś
4data złożenia 21.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
5data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12data złożenia 04.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
13data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-23 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-04 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów