TERRA MOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000294862
Numer REGON: 120571362
Numer NIP: 7382070551
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/9803/22/658]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120571362 NIP 73820705512008-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTERRA MOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-10-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat GORLICKI gmina GORLICE miejscowość GORLICE2007-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GORLICE ulica BARDIOWSKA nr domu 3 kod pocztowy 38-300 poczta GORLICE kraj POLSKA 2014-10-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@TERRAMOTA.PL2014-10-24 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TERRAMOTA.PL2014-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2007 ROKU, NOTARIUSZ AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE, REPERTORIUM A NR 6701/2007 -Z WYŁĄCZENIEM § 6 PKT 35 I 37 05.12.2007 ROKU, NOTARIUSZ AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE, REPERTORIUM A NR 7811/2007 -ZMIENIONO § 1 PKT 2 UMOWY2007-12-13 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNEJ Z DNIA 10.12.2008 ROKU, REP. A NUMER 9480/2008, PRZED NOTARIUSZEM AGATĄ ULIASZ Z SIEDZIBĄ KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 4 -ZMIANA § 1; § 6 UST. 12009-01-27 do dziś
301.10.2014 R., REP. A NR 2500/2014, NOTARIUSZ KATARZYNA DONIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GORLICACH - ZMIANA § 1 UST. 1 I UST. 22014-10-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEK2007-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2007-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2007-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEK2019-07-17 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLEK2012-06-01 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2012-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-01-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-27 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-01-27 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-01-27 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-01-27 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-01-27 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-01-27 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-01-27 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-01-27 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2022-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-26 do dziś
2data złożenia 29.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
3data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
4data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
5data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
7data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
8data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
9data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
10data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
11data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-06-26 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-06-26 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-06 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-08-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów