ELINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000294857
Numer REGON: 120589563
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352286/21/548]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120589563 NIP 67929566672010-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaELINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŁĘŻCE nr domu 14 nr lokalu 3 kod pocztowy 30-614 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2007 R. -NOT. JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. TOPOLOWA 11, REP. A NR 18096/2007;2007-12-13 do dziś
223.12.2009, REPERTORIUM A NR 16964/2009, ASESOR NOTARIALNY BARBARA MIŚKIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JOANNY GREGUŁY, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA GREGUŁA, TOMASZ KOT, JOANNA GĄGAŁA-ZAJĄC, NOTARIUSZE S.C. W KRAKOWIE -ZMIANA § 7 PKT B UMOWY SPÓŁKI2010-01-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 10 SIERPNIA 2010 R. NUMER REPERTORIUM A NR 3884/2010 ASESOR NOTARIALNY GRZEGORZ WOLCZKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZ MGR BEATY D`OBYRN -ZMIANA § 2 (DRUGIEGO), § 7 (SIÓDMEGO) PUNKT B2010-10-29 do dziś
419.04.2013 R., REP.A NR 1749/2013, NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 2, § 7, § 10, § 25 ORAZ § 28; 24.04.2013 R., REP.A NR 1811/2013, NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIANA § 72013-07-05 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.08.2018 R. REP. A NR 3277/2018, NOTARIUSZ DARIUSZ KOT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 2,72018-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMANA2013-07-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2013-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ2013-07-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMANA2019-11-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA DOROTA2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2018-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM WICEPREZES -ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.2007-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMANA2019-11-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA DOROTA2018-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-09-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMANA2013-07-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2013-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2010-10-29 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-10-29 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-29 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-10-29 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-10-29 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-29 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-05 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-24 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2009 okres 02.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
2data złożenia 14.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
3data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
4data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-23 do dziś
6data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
7data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
8data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9data złożenia 25.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
11data złożenia 13.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
12data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
13data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.02.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-01 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-07-22 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów