BUDLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000294823
Numer REGON: 120583483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-05-25
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/15769/21/609]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120583483 NIP 67723015032008-03-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica GŁOWACKIEGO nr domu 10 kod pocztowy 30-085 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127 LISTOPADA 2007 R.ASESOR NOTARIALNY ANNA PASZKIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KATARZYNY GRUSZCZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 22398/20072007-12-13 do dziś
218.01.2013 R., REPERTORIUM A NR: 529/2013; NOTARIUSZ MARIA KWIECIŃSKA-STYBEL; KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA 7; ZMIANA: § 15 PKT 12, § 17. 28.01.2013 R., REPERTORIUM A NR: 887/2013; ASESOR NOTARIALNY PIOTR DOMAGAŁA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY OBLER; KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA 7; ZMIANA: § 18 UST. 32013-02-14 do dziś
307.07.2015R., NOTARIUSZ ANNA OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5562/2015 - ZMIANA § 17 UST. 22015-10-14 do dziś
410.01.2017 R., NOTARIUSZ MARIA KWIECIŃSKA-STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 163/2017, ZMIANA: § 12; ZMIANA NUMERACJI § 17-26 (OBECNIE § 19-28); DODANO NOWE § 17 I § 18; ZMIANA § 19 UST. 2 (UPRZEDNIO § 17 UST. 2); W § 20 (UPRZEDNIO § 18) UCHYLA SIĘ USTĘP 3, A UST. 4 OTRZYMUJE NR 32017-03-22 do dziś
528.03.2018 R., NOTARIUSZ MARIA KWIECIŃSKA-STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA 7, REP. A NR 3551/2018; § 19 UST. 2 PKT 2 - ZMIENIONY.2018-04-24 do dziś
616.12.2020 R., REP. A NR 25488/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, § 17 - ZMIANA, § 18 - ZMIANA 08.02.2021 R., REP. A NR 2080/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, § 17 - ZMIANA 26.04.2021 REP. A NR 10102/2021 NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, § 12 - ZMIANA.2021-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEO, MIESZKANIE I DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3506349142007-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000036221 2007-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały21.504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.504.000 ZŁ2008-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego21504000,00 ZŁ2008-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNOOSOBOWY, DWUOSOBOWY LUB CZTEROOSOBOWY. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WRAZ Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB DWOMA PROKURENTAMI LUB WICEPREZES WRAZ Z DWOMA PROKURENTAMI, 3) W PRZYPADKU ZARZĄDU CZTEROOSOBOWEGO - TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2018-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA ŚMIETAŃSKI2021-05-25 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2021-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁKOWSKI2018-12-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2018-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOLTAŃSKA DUBIEL2017-03-22 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2017-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-11-19 do dziś
PREZES ZARZĄDU2020-06-25 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2021-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBRODA2011-08-04 do dziś
2. ImionaJOLANTA2011-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2015-10-14 do dziś
21. NazwiskoSOWICKI2018-02-16 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MIECZYSŁAW2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA- TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2018-02-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-05-13 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-05-13 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-13 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-05-13 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-05-13 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-05-13 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-13 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-05-13 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-08-04 do dziś
2data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-04 do dziś
3data złożenia 05.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
4data złożenia 12.03.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-03-22 do dziś
5data złożenia 20.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-19 do dziś
7data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
8data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
9data złożenia 16.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
10data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-08-04 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-04 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
401.01.2011-31.12.20112013-03-22 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-02-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-08-04 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-04 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
401.01.2011-31.12.20112013-03-22 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20142014-02-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-19 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów