SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DOM” W SKIERNIEWICACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000294814
Numer REGON: 001074555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/27974/22/279]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001074555 NIP 83610013502007-12-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DOM” W SKIERNIEWICACH2007-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 222 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH2007-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2007-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość SKIERNIEWICE ulica BUDOWLANA nr domu 1 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA 2007-12-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLWDOM@ONET.EU2013-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 16.06.1983 R. UCHWAŁĄ NR 2/2007 Z DNIA 09.11.2007 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2007-12-14 do dziś
215.04.2011 R. -ZMIENIONO §§ 14, 33, 32, 37, 57 I 173 ORAZ SKREŚLONO § 56 UST. 22011-05-19 do dziś
322.04.2015R. - ZMIENIONO § 4 UST. 1 I § 53 UST. 3 STATUTU.2015-06-15 do dziś
409.05.2018 R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ §§ 1-133 STATUTU2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2007-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPARADOWSKA SALAMON2022-10-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-10-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-21 do dziś
21. NazwiskoMAGDZIARZ2015-06-15 do dziś
MAGDZIARZ2016-07-27 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2015-06-15 do dziś
KRYSTYNA2016-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA FUNKCJI ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU2015-06-15 do dziś
ZASTĘPCA PREZESA2016-07-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-15 do dziś
31. NazwiskoRZEPECKA2010-12-23 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2010-12-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-12-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-12-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADRIAN MIKA2022-02-07 do dziś
2. ImionaEDYTA2022-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2022-02-07 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2022-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKI2022-02-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-15 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-06-15 do dziś
393 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-06-15 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-15 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-06-15 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-06-15 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-06-15 do dziś
871 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2008 okres 2007 R.2008-10-23 do dziś
2data złożenia 08.10.2010 okres 2009 ROK2010-12-23 do dziś
3data złożenia 11.05.2011 okres 20102011-05-19 do dziś
4data złożenia 08.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
5data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
6data złożenia 24.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
7data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
8data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
9data złożenia 24.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
10data złożenia 24.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
11data złożenia 25.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-25 do dziś
12data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
13data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
14data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-10-23 do dziś
22009 ROK2010-12-23 do dziś
320102011-05-19 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-25 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-22 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 R.2008-10-23 do dziś
22009 ROK2010-12-23 do dziś
320102011-05-19 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-06 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-06-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów