„BUSINESS BUREAU POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000294672
Numer REGON: 020686855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-08-28
Sygnatura akt[RDF/235255/20/904]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020686855 NIP 89821301152011-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS BUREAU POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica JEDNOŚCI NARODOWEJ nr domu 45B kod pocztowy 50-260 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2007-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.11.2007 R. EMERYTOWANY NOTARIUSZ WALDEMAR DAWIDOWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA GERARDA BORACZEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 61, REPERTORIUM A NR 1684/20072007-12-11 do dziś
204.10.2012 R., ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA FELCENLOBEN ZASTĘPCA NOTARIUSZA GERARDA BORACZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 61, REPERTORIUM A NR 6021/2012. W UMOWIE SPÓŁKI USTALONO NOWĄ TREŚĆ § 5 UST. 1.2012-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIVANOV2007-12-11 do dziś
2. ImionaIVAN GEORGIEV2007-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2007-12-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BOGUSŁAW2007-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PROKURENT SKŁADA I PODPISUJE OŚWIADCZENIA SAMODZIELNIE.2007-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2019-04-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH BOGUSŁAW2019-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-04-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOJTKOWIAK2020-02-17 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW2020-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-02-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2020-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-07-02 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-02 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-07-02 do dziś
461 TELEKOMUNIKACJA2020-07-02 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-07-02 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-07-02 do dziś
795 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2020-07-02 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.11.2010 okres 01.03.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-20 do dziś
2data złożenia 17.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-30 do dziś
3data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
4data złożenia 24.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
5data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
6data złożenia 26.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.01.20132015-01-29 do dziś
7data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
8data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
9data złożenia 01.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
10data złożenia 01.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-01 do dziś
11data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-03 do dziś
12data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.03.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-20 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-30 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.01.20132015-01-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-01 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-03 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.03.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-20 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-30 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-19 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.01.20132015-01-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-01 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów