„LA PORTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000294604
Numer REGON: 141255564
Numer NIP: 5222874357
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2024-05-28
Sygnatura akt[RDF/606859/24/421]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA PORTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POŁCZYŃSKA nr domu 66 kod pocztowy 01-337 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.12.2007 R. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ HANNA KACPRZAK -KUCHARSKA, REP. A NR 10862/20072007-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORGUL2007-12-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2007-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2007-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORGUL2007-12-11 do dziś
2. ImionaJAKUB STANISŁAW2007-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ2007-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORGUL2007-12-11 do dziś
2. ImionaJAKUB STANISŁAW2007-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORGUL2007-12-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2007-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2007-12-11 do dziś
252 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2007-12-11 do dziś
352 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2007-12-11 do dziś
452 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-12-11 do dziś
572 INFORMATYKA2007-12-11 do dziś
674 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2007-12-11 do dziś
774 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII2007-12-11 do dziś
874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2007-12-11 do dziś
993 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-12-11 do dziś
1020 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2007-12-11 do dziś
1125 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-12-11 do dziś
1227 5 ODLEWNICTWO METALI2007-12-11 do dziś
1328 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-12-11 do dziś
1429 4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2007-12-11 do dziś
1531 6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-12-11 do dziś
1645 BUDOWNICTWO2007-12-11 do dziś
1751 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2007-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
2data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
3data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
4data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
6data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
7data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
8data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
9data złożenia 28.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów