INTEGRA AV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000294339
Numer REGON: 220517371
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-05-19
Sygnatura akt[RDF/381994/22/512]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220517371 NIP 58716462222008-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA AV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina PUCK miejscowość ŻELISTRZEWO2007-12-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻELISTRZEWO ulica UL. ŻYTNIA nr domu 36 kod pocztowy 84-100 poczta PUCK kraj POLSKA 2019-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.2007 R., NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 27788/2007.2007-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATSCHULL2007-12-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JÓZEF2007-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ2007-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATSCHULL2007-12-06 do dziś
2. ImionaDOROTA MAGDALENA2007-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ2007-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRCZAK2020-10-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATSCHULL2020-10-23 do dziś
2. ImionaDOROTA MAGDALENA2020-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATSCHULL2007-12-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JÓZEF2007-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-09-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-09-25 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-09-25 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-09-25 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-09-25 do dziś
559 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2019-09-25 do dziś
659 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2019-09-25 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-09-25 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2019-09-25 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2008 okres ZA ROK 20072008-09-16 do dziś
2data złożenia 11.07.2009 okres ROK 20082009-08-25 do dziś
3data złożenia 10.06.2010 okres ROK 20092010-06-18 do dziś
4data złożenia 28.06.2011 okres ROK 20102011-07-05 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres ROK 20112012-07-12 do dziś
6data złożenia 04.07.2013 okres ROK 20122013-09-10 do dziś
7data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
8data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
9data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
10data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
12data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
13data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
15data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
16data złożenia 19.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120072008-09-16 do dziś
2ROK 20082009-08-25 do dziś
3ROK 20092010-06-18 do dziś
4ROK 20102011-07-05 do dziś
5ROK 20112012-07-12 do dziś
6ROK 20122013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120072008-09-16 do dziś
2ROK 20082009-08-25 do dziś
3ROK 20092010-06-18 do dziś
4ROK 20102011-07-05 do dziś
5ROK 20112012-07-12 do dziś
6ROK 20122013-09-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów