„INTEC MARITIME SERVICE POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000294310
Numer REGON: 220531388
Numer NIP: 2040001811
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[RDF/497193/23/42]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEC MARITIME SERVICE POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. NAD STAWEM nr domu 7 kod pocztowy 80-454 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106-11-2007 R., TOMASZ BINKOWSKI -NOTARIUSZ W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 25916/20072007-12-06 do dziś
224.11.2017 ROKU, REPERTORIUM A NR 9019/2017, NOTARIUSZ KAROL ALEKSANDROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA KAROL ALEKSANDROWICZ NOTARIUSZ, UL. JAŚKOWA DOLINA 132/16, 80-286 GDAŃSK ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI2017-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOW2018-02-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ GRZEGORZ2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały384 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 192.000,00 ZŁOTYCH2019-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2017-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAĆKOW2018-02-05 do dziś
2. ImionaŁUKASZ GRZEGORZ2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2017-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2017-03-13 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-03-13 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-13 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-03-13 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-03-13 do dziś
652 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-03-13 do dziś
723 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2017-03-13 do dziś
824 PRODUKCJA METALI2017-03-13 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
2data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
3data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
4data złożenia 22.05.2013 okres 20122013-09-19 do dziś
5data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
6data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
8data złożenia 21.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
9data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
10data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
12data złożenia 16.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-16 do dziś
13data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
14data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
420122013-09-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-16 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
420122013-09-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-16 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów