WILLIAMS LEA, S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000294240
Numer REGON: 141382825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-08-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/11132/21/949]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2007-12-06 do dziś
3. NazwaWILLIAMS LEA, S.R.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2008-03-12 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejWILLIAMS LEA SPOLECNOST S RUCENIM OMEZENUM2017-12-21 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoVEREJNY RESTRIK (OBCHODNI REJSTRIK) 55273 (DZIAŁ C) SĄD OKRĘGOWY W BRNIE, CZECHY2017-12-21 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO CZESKIE2007-12-06 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-06 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2021-08-30 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość POZNAŃ ulica ABPA ANTONIEGO BARANIAKA nr domu 88E kod pocztowy 61-131 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2021-08-30 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj CZECHY jednostka podziału terytorialnego POŁUDNIOMORAWSKI, KRAJ miejscowość BRNO ulica MLYNSKA nr domu 326 nr lokalu 13 kod pocztowy 602 00 poczta BRNO 2008-03-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-06 do dziś
GIBB2021-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyDYREKTOR WYKONAWCZY (CZŁONEK ZARZĄDU) DZIAŁA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE2012-08-27 do dziś
ANDRIA LOUISE2021-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoMENON2021-08-30 do dziś
2. ImionaDEEPA VENUGOPAL2021-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2008-03-12 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-03-12 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2008-03-12 do dziś
458 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2008-03-12 do dziś
558 13 Z WYDAWANIE GAZET2008-03-12 do dziś
658 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2008-03-12 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2008-03-12 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2008-03-12 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-03-12 do dziś
1058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2009 okres 06.12.2007-31.12.20072009-08-27 do dziś
2data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
3data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-31 do dziś
4data złożenia 05.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-18 do dziś
5data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
6data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-08 do dziś
7data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów