INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SPORTOWYCH PRODUKTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000294171
Numer REGON: 100447146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-10-15
Sygnatura akt[RDF/449884/22/19]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SPORTOWYCH PRODUKTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2015-04-14 do dziś
2. Adresmiejscowość PABIANICE ulica UL. KAPLICZNA nr domu 22/24 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA 2016-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 25.10.2007 R., REP. A NR 5557/2007, NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI.2007-12-04 do dziś
229.01.2015 R., KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, NOTARIUSZ DARIUSZ KUPIS, REPERTORIUM A NR 560/2015 ZMIANA PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2015-04-14 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.02.2019 R., REP. A 1153/2019, NOTARIUSZ DARIUSZ KUPIS, KN W PABIANICACH, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.03.2019 R., REP. A 1956/2019 ORAZ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.04.2019 R., REP. A 2092/2019 PRZEZ W/W NOTARIUSZA - ZMIANA §2 I § 6 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2019-04-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDORS2019-04-04 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRYNIUK2019-04-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-04-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDORS2019-04-04 do dziś
2. ImionaJOLANTA2019-04-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2019-04-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2019-04-04 do dziś
213 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2019-04-04 do dziś
314 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2019-04-04 do dziś
414 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2019-04-04 do dziś
514 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2019-04-04 do dziś
672 19 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI2019-04-04 do dziś
715 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH2019-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.11.2010 okres 04.12.2007 R. -31.12.2008 R.2010-11-18 do dziś
2data złożenia 15.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
3data złożenia 11.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-26 do dziś
4data złożenia 08.08.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
5data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
6data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
7data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
11data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
12data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.12.2007 R. -31.12.2008 R.2010-11-18 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
32010 ROK2011-08-26 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
501.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.12.2007 R. -31.12.2008 R.2010-11-18 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-18 do dziś
32010 ROK2011-08-26 do dziś
401.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-09-10 do dziś
501.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów