EIP FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000294146
Numer REGON: 141223110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-02-08
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/2308/21/658]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEIP FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-09-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 52 nr lokalu 89 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.10.2007 R.; NOTARIUSZ ILONA ZIELIŃSKA W WARSZAWIE, REP A NR 2066/20072007-12-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.02.2010 R., REP. A NR 6956/2010, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE 02-676 WARSZAWA, UL. POSTĘPU 18 B, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 1 PKT 1 I 2, § 5 PKT 12010-08-27 do dziś
325.01.2013 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. POSTĘPU 18 B, REP. A NR 3999/2013 ZMIANA: § 1, § 5, § 6, § 10 § 8 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMUJE OZNACZENIE JAKO § 7 I TYM SAMYM KOLEJNE PARAGRAFY W UMOWIE SPÓŁKI LICZĄC OD TEGO PARAGRAFU OTRZYMUJĄ RÓWNIEŻ KOLEJNO PO SOBIE NASTĘPUJĄCĄ NUMERACJĘ.2013-04-05 do dziś
404.04.2017 R., REP. A NR 9459/2017, NOTARIUSZ KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UZUPEŁNIENIU ULEGŁ § 5 UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O NOWY PUNKT - PKD 64.91 Z2017-04-25 do dziś
516.11.2017 R., REP. A NR 2082/2017, NOTARIUSZ PIOTR WOŁKOWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OTWOCKU, ZMIANIE ULEGŁ § 5 UST. 1 UMOWY2017-12-08 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.11.2020R., REP. A NR 3198/2020, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MONIKA SZULADZIŃSKA ZMIANA PAR.5 UST.1 ZMIANA PAR.6 UST.42021-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRASUŁA2007-12-03 do dziś
2. ImionaEWA HANNA2007-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 237000,00 ZŁ2021-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2017-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRASUŁA2007-12-03 do dziś
2. ImionaEWA HANNA2007-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZYBIŃSKA2020-02-19 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA LUCYNA2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-02-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2015-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-19 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2021-01-19 do dziś
364 91 Z LEASING FINANSOWY2021-01-19 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-01-19 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-01-19 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2021-01-19 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-01-19 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-01-19 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
2data złożenia 16.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-22 do dziś
3data złożenia 05.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
4data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
5data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
6data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
7data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8data złożenia 09.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
9data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-03-22 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-08-12 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-03-22 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-08 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-07-16 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-10 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów