L’UNIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000293866
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546756/23/761]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1205752362007-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL’UNIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2021-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 10 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2021-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.2007 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ JOANNA GREGUŁA, REP. A NR 17542/2007.2007-11-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 22.05.2012 R. REP. A NR 2997/2012 NOTARIUSZ KATARZYNA KRESEK-URBANIAK KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 30, ZMIANA PKT II.3.2012-06-13 do dziś
329.04.2021R REP. A NR 1628/2021 NOTARIUSZ KAMIL BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2021-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDŁOWSKA2007-11-30 do dziś
2. ImionaKINGA MONIKA2007-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ2007-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2007-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2007-11-30 do dziś
245 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2007-11-30 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-11-30 do dziś
470 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2007-11-30 do dziś
570 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-11-30 do dziś
645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-11-30 do dziś
745 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2007-11-30 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
2data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
3data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
4data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-13 do dziś
5data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
6data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
7data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
8data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
9data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
10data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
11data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
13data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
15data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-06-13 do dziś
501.01. 2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-06-05 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-06 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-06-13 do dziś
501.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-12 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji22/06/2023, NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELINSKI SYLWIA JANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA REPERTORIUM A NUMER: 647/2022, 20.07.2022 ,2023-07-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2023-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGUIDA2023-07-14 do dziś
2. ImionaLIVIO2023-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELINSKI SYLWIA JANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA REPERTORIUM A NUMER: 7808/2023, 22.06.2023 ,2023-07-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów