DOLNOBRZESKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000293850
Numer REGON: 020648814
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-12-07
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/21832/20/660]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPNIP 98802627762013-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOBRZESKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-12-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina BRZEG DOLNY miejscowość BRZEG DOLNY2007-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEG DOLNY ulica WILCZA nr domu 6 kod pocztowy 56-120 poczta BRZEG DOLNY kraj POLSKA 2009-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.2007 R., REP. A NR 5659/2007, ASESOR NOTARIALNY RADOSŁAW PAUTER ZASTĘPCA NOTARIUSZA CZESŁAWA KAZIMIERZA PAUTERA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU RYNEK 302007-12-04 do dziś
203.03.2011 R., NOTARIUSZ TADEUSZ GRODZICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOWIE, RYNEK 22, REP. A NR 1328/2011, ZMIENIONO § 5, § 6, § 7, § 9.2011-05-10 do dziś
327.07.2009 R., NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKI GRODZIŃSKIEJ SIMONY KRUKOWSKIEJ S.C. WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 3, REP. A NR 2037/2009, ZMIENIONO § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2010-01-21 do dziś
41) AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2017 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP.A NR 8382/2017 - ZMIENIONO TREŚĆ §5 UST.1, §6 ORAZ §7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI 2) AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.09.2017 R., NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSKI&TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP.A NR 8382/2017 - ZMIENIONO TREŚĆ §5 UST.1, §6, §7 UST.1 ORAZ §4 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2017-12-14 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.09.2020R., REP. A NR 22689/2020, NOTARIUSZ WIT TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4 - ZMIENIONO: § 5 UST. 1 ORAZ § 6 UMOWY.2020-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABIK2007-12-04 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARCIN2007-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały211 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-12-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZIŃSKI2008-09-02 do dziś
2. ImionaSTEFAN2008-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.000,00 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2017-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-09-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTOPEL2011-05-10 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2011-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały165 (STO SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000,00 ZŁ (STO SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2011-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „CHEM-MONTAŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9322386742011-05-10 do dziś
4. Numer KRS0000022129 2011-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały684 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 684.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2020-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1416000,00 ZŁ2020-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2007-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRABIK2012-09-07 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MARCIN2012-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYZA2007-12-04 do dziś
2. ImionaEWA KAZIMIERA2007-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDRABIK2016-10-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-06 do dziś
21. NazwiskoWOJCIECHOWSKI2013-08-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-08-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-08-28 do dziś
31. NazwiskoGIZIŃSKI2008-09-02 do dziś
2. ImionaSTEFAN2008-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2017-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2017-12-14 do dziś
286 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-12-14 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-14 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-12-14 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-12-14 do dziś
684 12 KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2017-12-14 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-12-14 do dziś
886 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2017-12-14 do dziś
986 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2017-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.12.2009 okres 26.10.2007 R. -31.12.2008 R.2010-01-21 do dziś
2data złożenia 18.11.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-12-22 do dziś
3data złożenia 18.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-22 do dziś
4data złożenia 26.04.2013 okres 2011 R.2013-05-22 do dziś
5data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
6data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
7data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
8data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
9data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.10.2007 R. -31.12.2008 R.2010-01-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-12-22 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-22 do dziś
42011 R.2013-05-22 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.10.2007 R. -31.12.2008 R.2010-01-21 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-12-22 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-22 do dziś
42011 R.2013-05-22 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-03 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów