ASTEROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000293802
Numer REGON: 141194555
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2017-02-10
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3689/17/18]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTEROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 46 nr lokalu U4 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.11.2007 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ REP. A NR 4927/20072007-11-28 do dziś
22 STYCZNIA 2008 REP. A NR 11/2008 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL, KRASKI 31, NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ ZMIANA § 8 PKT 62008-01-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.10.2008 R., REPERTORIUM A NUMER 5903/2008, NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KRASKI 31 ZMIANA -§ 22008-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHUSTERMAN2016-04-27 do dziś
2. ImionaIGOR2016-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500,00 ZŁ2016-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB, -CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM2008-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYPIELEWICZ ZAGRODZKA2008-01-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA NATALIA2007-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHUSTERMAN2016-04-27 do dziś
2. ImionaIGOR2016-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2007-11-28 do dziś
274 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2007-11-28 do dziś
374 40 Z REKLAMA2007-11-28 do dziś
474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-11-28 do dziś
551 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2007-11-28 do dziś
637 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2007-11-28 do dziś
779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-12-15 do dziś
885 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2008-12-15 do dziś
972 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2008-12-15 do dziś
1051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2016-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2009 okres 01.12.2007 -31.12.20082009-07-27 do dziś
2data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
3data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
4data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
5data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
6data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
7data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
8data złożenia 17.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2007 -31.12.20082009-07-27 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2007 -31.12.20082009-07-27 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-08-14 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów