ARTDECORBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000293797
Numer REGON: 240798874
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2020-05-14
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/8581/20/44]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTDECORBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2018-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 9 nr lokalu 98 kod pocztowy 40-881 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.10.2007 R. NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERTORIUM „A” NR 7031/2007.2007-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJKIEWICZ2018-06-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.2018-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2007-11-29 do dziś
245 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2007-11-29 do dziś
345 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2007-11-29 do dziś
445 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2007-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-08-06 do dziś
2data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-08-06 do dziś
3data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-06 do dziś
4data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-06 do dziś
5data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-06 do dziś
6data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
7data złożenia 06.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
8data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-08-06 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-08-06 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-08-06 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-08-06 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-08-06 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiNOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 2/8, REP.A NR 6965/2018, 29.11.20202020-05-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW PRZYPADKU DWÓCH I WIĘCEJ LIKWIDATORÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW2020-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoGAJKIEWICZ2020-05-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNOTARIUSZ ALEKSANDRA RECK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 2/8, REP.A NR 6965/2018, 29.11.20182020-05-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów