ARTLOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000293616
Numer REGON: 141177284
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-11-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/41023/20/946]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141177284 NIP 70100990152009-07-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTLOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FASOLOWA nr domu 13 nr lokalu 29 kod pocztowy 02-482 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2007 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. KOPERNIKA 13 LOK. 4 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NUMER 7488/2007.2007-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWA2007-11-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2007-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁ.2018-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaP.W. TETYR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1226940702018-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000436579 2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁ.2018-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWA2018-01-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁ.2018-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANS2018-01-23 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JAN2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.500,00 ZŁ.2018-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2007-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTRZEWA2018-01-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-23 do dziś
279 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-23 do dziś
390 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2018-01-23 do dziś
474 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2009 okres 20082009-07-23 do dziś
2data złożenia 14.07.2009 okres 28.11.2007 -31.12.20072009-07-23 do dziś
3data złożenia 30.06.2010 okres 2009 R.2010-07-16 do dziś
4data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-15 do dziś
5data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
6data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
7data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
8data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
9data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
10data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
11data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
12data złożenia 06.05.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-06 do dziś
13data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120082009-07-23 do dziś
228.11.2007 -31.12.20072009-07-23 do dziś
32009 R.2010-07-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-06 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120082009-07-23 do dziś
228.11.2007 -31.12.20072009-07-23 do dziś
32009 R.2010-07-16 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-15 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-10-142020-11-09 do dziś