„EXIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000293512
Numer REGON: 930840065
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2013-11-25
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/22486/13/544]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2008-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930840065 NIP 89711905042008-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze H 6399 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY2008-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2008-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2008-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2008-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica SKARŻYŃSKIEGO nr domu 36 kod pocztowy 54-530 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2008-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 1207/1996 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JADWIGĘ SOKOŁOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 91/12008-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2008-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2008-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUBA2008-01-03 do dziś
2. ImionaARTUR KRZYSZTOF2008-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘC TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2008-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport19800,00 ZŁ2008-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2008-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2008-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 39 HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI W TYM EKSPORT I IMPORT2008-01-03 do dziś
251 9 HANDEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI I BUDOWLANYMI W TYM EKSPORT I IMPORT2008-01-03 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI W TYM EKSPORT I IMPORT2008-01-03 do dziś
452 48 G HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI I BUDOWLANYM, W TYM EKSPORT I IMPORT2008-01-03 do dziś
574 87 DORADZTWO HANDLOWE, TECHNICZNE, EKONOMICZNE I FINANSOWE2008-01-03 do dziś
665 23 POŚREDNICTWO FINANSOWE W ZAKRESIE NIE WYMAGAJĄCYM KONCESJI2008-01-03 do dziś
751 19 POŚREDNICTWO HANDLOWE I INWESTYCYJNE2008-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów