„INTEGRAL PROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000293359
Numer REGON: 120572203
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-03-24
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/6497/23/537]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120572203 NIP 67929564722013-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRAL PROJEKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-11-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica TATRZAŃSKA nr domu 7 nr lokalu 2 kod pocztowy 30-537 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-11-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124 PAŹDZIERNIKA 2007, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ MAZUR NOTARIUSZ; REP. A NR 10964/20072007-11-26 do dziś
228-02-2023, REPERTORIUM 1691/2023, NOTARIUSZ IGA KARPETA-OŻÓG, KANCELARIA NOTARIALNA SATORA GROUP SPÓŁKA PARTNERSKA, ZMIANA §7 UST.1 UMOWY2023-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGACKI2007-11-26 do dziś
2. ImionaWITOLD2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ2007-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSEK2007-11-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA JOANNA2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ2007-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRWOTA2007-11-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁ2007-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI SPÓLKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ ZAWIERANIA UMÓW W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.2007-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSEK2011-08-22 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2011-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2011-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRWOTA2007-11-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2007-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2023-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2023-03-24 do dziś
272 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2023-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2009 okres 01.10.2007-31.12.20082009-07-16 do dziś
2data złożenia 19.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-26 do dziś
3data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
4data złożenia 16.04.2011 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-11 do dziś
5data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-10 do dziś
6data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
7data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
9data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
10data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
11data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
13data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
14data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2007-31.12.20082009-07-16 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-26 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-05-11 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-10 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2007-31.12.20082009-07-16 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-04-26 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
401.01.2011-31.12.20112012-05-11 do dziś
501.01.2012-31.12.20122013-07-10 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów