„INTELLECT MANAGEMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000293051
Numer REGON: 141127961
Numer NIP: 9522034445
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-09-07
Sygnatura akt[RDF/419008/22/311]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141127961 NIP 95220344452009-06-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTELLECT MANAGEMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PATRIOTÓW nr domu 220 kod pocztowy 04-701 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.2007 R., REP. A NR 6669/2007, NOTARIUSZ JOANNA NACIĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BŁOTNA 46/1 07.11.2007 R., REP. A NR 7784/2007, NOTARIUSZ JOANNA NACIĄŻEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BŁOTNA 46/1, ZMIANA § 7, TEKST JEDNOLITY2007-11-19 do dziś
204.01.2012 R., REP. A NR 90/2012. NOTARIUSZ WALDEMAR ADAMUS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA PAR. 6, 7, 15 I 19.2012-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEKANOWSKI2007-11-19 do dziś
2. ImionaARTUR2007-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2019-10-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZEKANOWSKI2007-11-19 do dziś
2. ImionaARTUR2007-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2012-01-30 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-01-30 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-01-30 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-30 do dziś
546 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2012-01-30 do dziś
646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-01-30 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-01-30 do dziś
846 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
2data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
3data złożenia 20.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
4data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
5data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
6data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
7data złożenia 24.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
8data złożenia 02.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
11data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
12data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
13data złożenia 13.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-13 do dziś
14data złożenia 07.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
401.01.2011 - 31.12.20112012-09-05 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-11 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów