GRUPA PRAWNA TOGATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000292847
Numer REGON: 280254189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-06-11
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/25307/21/484]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 280254189 NIP 73936591412009-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA PRAWNA TOGATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 61 nr lokalu 308 kod pocztowy 01-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuGRUPA PRAWNA TOGATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OLSZTYNIE2019-04-01 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2019-04-01 do dziś
3. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. WARMIŃSKA nr domu 7 nr lokalu 5 kod pocztowy 10-544 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2019-04-01 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.10.2007 R., NOTARIUSZ ADAM BIERANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 9203/072007-11-23 do dziś
216.11.2009 R. NOTARIUSZ BEATA ROSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 5821/2009 -UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI2010-01-20 do dziś
324.10.2011 R., REP. A NR 351/2011, NOTARIUSZ ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI, UL. KOPERNIKA NR 17/2, OLSZTYN ZMIENIONO: § 2, § 7 TIRET 35, 36, 37 WYKREŚLONO: § 11 UMOWY SPÓŁKI ZAŚ §§ 12-26 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁY NUMERY: 11-252011-12-21 do dziś
416.03.2015R. - NOTARIUSZ ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1442/2015 - ZMIENIONO §1 UMOWY SPÓŁKI2015-05-08 do dziś
5AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 30.10.2018R., REP. A NR 6461/2018, NOTARIUSZ ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO: §2,§7, §10, §15, §16 UST.3, §18 UST.2 LIT.K, §19 UST.3, §20 UST.2, UST.3, UST.7, UST.8, §22 UST.1, DODANO: W §16 UST.2A, W §18 UST.2 LIT.L, SKREŚLONO: §21, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW Z §22-§25 NA §21-§24 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-09 do dziś
605.03.2021 R., REP. A NR 6/2021, NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIANA: § 7 I § 10 UMOWY SPÓŁKI.2021-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEUROCONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2802567222011-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000296532 2011-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00ZŁ2015-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport124200,00 ZŁ2007-11-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ,PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ZBYWANIE LUB OBCIĄŻANIE PRAW, A TAKŻE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ WIELOLETNICH (DWA LATA I WIĘCEJ) LUB PRZEWYŻSZAJĄCYCH WARTOŚĆ 10.000ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŁTOWICZ2019-01-09 do dziś
2. ImionaANNA DANUTA2019-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTROJANOWSKA2021-06-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2021-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-06-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2015-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2021-06-11 do dziś
273 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2021-06-11 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-06-11 do dziś
473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2021-06-11 do dziś
573 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2021-06-11 do dziś
673 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2021-06-11 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-11 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-11 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2008 okres OD 01.12.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
2data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-28 do dziś
3data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
4data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-23 do dziś
5data złożenia 27.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-17 do dziś
6data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
7data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
8data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
9data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-28 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.12.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-06-28 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-28 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-23 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów