„A.D. SIGMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000292813
Numer REGON: 016338040
Numer NIP: 5342123665
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-16
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2014-09-09
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/28156/14/707]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0163380402007-11-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.D. SIGMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 60360 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY2007-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica HERBSTA nr domu 4 nr lokalu 207 kod pocztowy 02-784 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.04.2000 R. REPERTORIUM A NR 2572/2000, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ASESOR NOTARIALNY TOMASZ BĄBKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY BĄBKA 4.09.2007 R. REPERTORIUM A NR 9420/2007, ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ SZCZEPAŃSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MIKOŁAJA BORKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU -ZMIANA § § 4, 8, 9, 102007-11-16 do dziś
220.02.2008 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1696/2008 -ZMIENIONO: § 4 UMOWY SPÓŁKI.2008-04-30 do dziś
305.06.2008 R. -NOTARIUSZ JOANNA NIEWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA, ULICA WOJCIECHOWSKIEGO 17, REP. A 5434/2008, ZMIANA DOTYCZY: § 8 UMOWY SPÓŁKI.2008-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACH2008-04-30 do dziś
2. ImionaZENON WIKTOR2008-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2008-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU2007-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-07-02 do dziś
246 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2008-07-02 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2008-07-02 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-07-02 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-07-02 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-07-02 do dziś
747 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-02 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2008-07-02 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-07-02 do dziś
1064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2008-07-02 do dziś
1164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2008-07-02 do dziś
1264 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2008-07-02 do dziś
1364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-02 do dziś
1466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-07-02 do dziś
1573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-07-02 do dziś
1602 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2008-07-02 do dziś
1770 20 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2008-07-02 do dziś
1870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2008-07-02 do dziś
1974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-02 do dziś
2085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2008-07-02 do dziś
2159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-07-02 do dziś
2263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-02 do dziś
2374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2008-07-02 do dziś
2477 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-07-02 do dziś
2582 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2008-07-02 do dziś
2682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-07-02 do dziś
2768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów