BUSINESS CONCEPT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000292773
Numer REGON: 015839490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-13
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-05-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/23780/21/507]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015839490 NIP 11325170602011-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CONCEPT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica OSTROBRAMSKA nr domu 101 kod pocztowy 04-041 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.2007 NOTARIUSZ MARZENNA WYRZYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A 951/20072007-11-13 do dziś
221 STYCZNIA 2011 R. NOTARIUSZ MARZENA WYRZYKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZM § 6 REP. A NR 77/20112011-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-11-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ BUSINESS CONCEPT GROUP TUMIELEWICZ I KONARSKI SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 30.03.2007 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2007-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUSINESS CONCEPT GROUP TUMIELEWICZ I KONARSKI SPÓŁKA JAWNA2007-11-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-11-13 do dziś
3. Numer w rejestrze0000218550 2007-11-13 do dziś
5. Numer REGON0158394902007-11-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKI2007-11-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KONRAD2007-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000 ZŁOTYCH2007-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUMIELEWICZ2007-11-13 do dziś
2. ImionaARTUR2007-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000 ZŁOTYCH2007-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2007-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1110000,00 ZŁ2007-11-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2007-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKI2007-11-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KONRAD2007-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-11-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2011-01-28 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-01-28 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2011-01-28 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-01-28 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-01-28 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-01-28 do dziś
761 TELEKOMUNIKACJA2011-01-28 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-01-28 do dziś
963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-01-28 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-01-28 do dziś
1166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-01-28 do dziś
1268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-01-28 do dziś
1369 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2011-01-28 do dziś
1473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-01-28 do dziś
1574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-01-28 do dziś
1677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-01-28 do dziś
1780 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2011-01-28 do dziś
1882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-01-28 do dziś
1985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2011-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów