CUBE ARCHITEKCI KUBICKI MIZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000292408
Numer REGON: 141183238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-08
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[RDF/294214/21/798]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-11-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141183238 NIP 52134640392013-03-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE ARCHITEKCI KUBICKI MIZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA2007-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-11-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 1 kod pocztowy 02-515 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki125.10.2007 R.2007-11-08 do dziś
216.01.2013 R. - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2013-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICKI2007-11-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WOJCIECH2007-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZIELIŃSKI2007-11-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BOGDAN2007-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-11-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-11-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2013-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZIELIŃSKI2007-11-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ BOGDAN2007-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBICKI2007-11-08 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WOJCIECH2007-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2013-03-22 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2013-03-22 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2013-03-22 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2013-03-22 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2013-03-22 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-03-22 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2013-03-22 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-03-22 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-22 do dziś
1071 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-03-22 do dziś
1171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-03-22 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 08.11.2007 DO 31.12.20082017-11-15 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-11-15 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-11-15 do dziś
4OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-11-15 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-11-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-15 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172017-11-15 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-27 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów