MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000292248
Numer REGON: 340381591
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-09
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224812/20/688]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2007-11-09 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica ŚW. TRÓJCY nr domu 17-19 kod pocztowy 85-224 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2009-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.07.2007 R., NOTARIUSZ ZOFIA REWERS, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY ZOFIA REWERS, ANDRZEJ BARABASZ S.C., REP. A NR 13823/2007.2007-11-09 do dziś
203.02.2009 R.. NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY, UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, 85-008 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NR 703/2009 ZMIANA: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12 SKREŚLONE: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20 ZMIANA NAZWY „AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI” NA „UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 07.04.2009 R.. NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA W BYDGOSZCZY, UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, 85-008 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NR 2293/2009 ZMIANA: § 4 UST. 6, § 8 UST. 4, § 8 UST. 8, § 9 UST. 4, § 10 UST. 1 DODANE: W § 6 DODANY UST. 42009-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2009-06-04 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2009-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.000 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-11-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTACJA ŁĄCZNA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SAMOISTNA.2009-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2009-06-04 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2009-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWICKI2009-06-04 do dziś
2. ImionaJAN SZCZEPAN2009-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA2009-06-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-04 do dziś
271 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-06-04 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-06-04 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-06-04 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-06-04 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-06-04 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-06-04 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-06-04 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-04 do dziś
1043 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2009 okres 20082009-07-21 do dziś
2data złożenia 13.07.2009 okres 20072009-07-21 do dziś
3data złożenia 07.06.2010 okres 20092010-06-28 do dziś
4data złożenia 18.03.2011 okres 20102011-03-24 do dziś
5data złożenia 29.03.2012 okres 20112012-03-30 do dziś
6data złożenia 13.03.2013 okres 20122013-03-28 do dziś
7data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
8data złożenia 20.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
9data złożenia 17.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-21 do dziś
10data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
11data złożenia 18.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
12data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
13data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120082009-07-21 do dziś
220072009-07-21 do dziś
320092010-06-28 do dziś
420102011-03-24 do dziś
520112012-03-30 do dziś
620122013-03-28 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-21 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-24 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-18 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120082009-07-21 do dziś
220072009-07-21 do dziś
320092010-06-28 do dziś
420102011-03-24 do dziś
520112012-03-30 do dziś
620122013-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów