KAROX BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI ROBERT KAWKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000292139
Numer REGON: 383388237
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2019-11-10
Sygnatura akt[RDF/181414/19/172]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-11-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKAROX BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI ROBERT KAWKA SPÓŁKA JAWNA2007-11-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ2007-11-13 do dziś
2. Adresmiejscowość RACIBÓRZ ulica BRZOZOWA nr domu 5 kod pocztowy 47-400 poczta RACIBÓRZ kraj POLSKA 2007-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.08.2007 R. 25.10.2007 R. -ZMIENIONO § § 2 I 222007-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLBROT LABOCHA2007-11-13 do dziś
2. ImionaTATIANA MARIOLA2007-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWKA2007-11-13 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2007-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-11-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTELA2019-05-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JÓZEF2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-05-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-05-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-11-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ SPOŚRÓD WSPÓLNIKÓW LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, CO NIE UCHYBIA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ.2007-11-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTELA2019-05-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JÓZEF2019-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLBROT LABOCHA2007-11-13 do dziś
2. ImionaTATIANA MARIOLA2007-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWKA2007-11-13 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2007-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-05-17 do dziś
246 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2019-05-17 do dziś
346 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2019-05-17 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-05-17 do dziś
585 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2019-05-17 do dziś
637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2019-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 13.11.2007 DO 31.12.20072019-11-10 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-11-10 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-11-10 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-11-10 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-11-10 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-11-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-11-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-11-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-11-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-11-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-10 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów