BUSINESSCLICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000292126
Numer REGON: 020633244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-02-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/5845/21/457]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESSCLICK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-11-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 16 kod pocztowy 02-092 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.10.2007 R., REP. A NR 11320/2007 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ELŻBIETĘ RADOJEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/52007-11-12 do dziś
230.04.2015R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻELAZNA 67 LOK. 57, REP. A NR 1449/2015. ZMIENIONO §8 UST.5 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2015-06-03 do dziś
305.01.2017R., NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻELAZNA 67/57, REP. A NR 19/2017. ZMIENIONO §3 UST.1 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-04-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-11-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA WIRTUALNA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2016-04-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1427429582016-04-08 do dziś
4. Numer KRS0000580004 2016-04-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2400 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200.000,00 (JEDEN MILION DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2016-04-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1200000,00 ZŁ2008-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-11-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŃKOWSKI2017-04-13 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2017-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZ2008-12-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDER SEBASTIAN2008-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-12-15 do dziś
PREZES ZARZĄDU2010-02-11 do dziś
CZŁONEK ZARZĄDU2014-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-11 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-02-11 do dziś
373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-02-11 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-02-11 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-02-11 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-02-11 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-02-11 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-02-11 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-02-11 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2009 okres 26.10.2007 -31.12.20082009-07-24 do dziś
2data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R..2010-07-02 do dziś
3data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
4data złożenia 19.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-23 do dziś
5data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
6data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
7data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
8data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
10data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
11data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.10.2007 -31.12.20082009-07-24 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R..2010-07-02 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-23 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.10.2007 -31.12.20082009-07-24 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R..2010-07-02 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-23 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów