BUNKIER CAFE WITYŃSKI, ŻAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-20 godz. 18:15:55
Numer KRS: 0000291898
Numer REGON: 120589920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-05-27
Sygnatura akt[RDF/294103/21/904]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-11-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUNKIER CAFE WITYŃSKI, ŻAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2007-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-11-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2007-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MEISELSA nr domu 16 kod pocztowy 31-058 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.09.2007 R.2007-11-15 do dziś
222.02.2010 R., ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2010-03-12 do dziś
3ANEKS NR 1 Z DNIA 03.02.2015 R. ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI.2015-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITYŃSKI2007-11-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2007-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-11-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAKOWSKI2007-11-15 do dziś
2. ImionaJACEK DARIUSZ2007-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-11-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-11-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-11-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-11-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2007-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITYŃSKI2007-11-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2007-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAKOWSKI2007-11-15 do dziś
2. ImionaJACEK DARIUSZ2007-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2015-03-06 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-03-06 do dziś
359 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2015-03-06 do dziś
456 20 Z PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2015-03-06 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-03-06 do dziś
622 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-03-06 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-03-06 do dziś
810 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2015-03-06 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2015-03-06 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów