EXECUTIVESURF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 14:48:15
Numer KRS: 0000291890
Numer REGON: 141179343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2012-10-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/30389/12/508]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141179343 NIP 11819300212012-10-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXECUTIVESURF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI2007-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość OŻARÓW MAZOWIECKI ulica 11 LISTOPADA nr domu 3 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2007-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116 PAŹDZIERNIKA 2007 R., NOTARIUSZ TOMASZ BĄBKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 7/9 LOK.24 W WARSZAWIE REP. A NR 7390/20072007-10-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKI2007-10-31 do dziś
2. ImionaADAM2007-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały490 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2007-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISVANE SYSTEMS LIMITED2007-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały510 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2007-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAILEY2012-10-09 do dziś
2. ImionaRODERICK CHARLES2012-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2007-10-31 do dziś
272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2007-10-31 do dziś
372 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2007-10-31 do dziś
474 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2007-10-31 do dziś
574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2007-10-31 do dziś
674 40 Z REKLAMA2007-10-31 do dziś
774 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2007-10-31 do dziś
874 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2007-10-31 do dziś
974 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2007-10-31 do dziś
1022 12 Z WYDAWANIE GAZET2007-10-31 do dziś
1122 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2007-10-31 do dziś
1222 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2007-10-31 do dziś
1352 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2007-10-31 do dziś
1452 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2007-10-31 do dziś
1570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-31 do dziś
1670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-31 do dziś
1770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2009 okres 17.10.2007-31.12.20082009-07-30 do dziś
2data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
3data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
4data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.10.2007-31.12.20082009-07-30 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.10.2007-31.12.20082009-07-30 do dziś
201.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-08-12 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów