„AMERBIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000291343
Numer REGON: 320434825
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-24
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-04-15
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7158/22/419]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AMERBIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-07-17 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 67 kod pocztowy 70-382 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11 PAŹDZIERNIKA 2007 R., NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM 9943/20072007-10-24 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 04 MAJA 2009 R., REP. A NR 2183/2009, NOTARIUSZ JERZY MICHAŁ MARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO TREŚĆ § 2, § 6, § 182009-05-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOFT ELEKTRONIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0054406202009-05-18 do dziś
4. Numer KRS0000179857 2009-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ2009-05-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROBROWSKI2009-05-18 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2009-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2021-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROBROWSKA2022-04-15 do dziś
2. ImionaEWA2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2022-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMOISTNIE2009-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROBROWSKI2021-12-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2021-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-05-18 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-05-18 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-05-18 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-05-18 do dziś
570 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-05-18 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-05-18 do dziś
741 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-05-18 do dziś
842 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-05-18 do dziś
943 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-05-18 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2009 okres 02.04.2008 -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
2data złożenia 15.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-10-29 do dziś
3data złożenia 27.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-07 do dziś
4data złożenia 08.05.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-31 do dziś
5data złożenia 15.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-12 do dziś
6data złożenia 14.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
8data złożenia 18.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
9data złożenia 24.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10data złożenia 30.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
11data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
12data złożenia 09.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
13data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.04.2008 -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-10-29 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-07 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-31 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.04.2008 -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
21 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-10-29 do dziś
31 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-06-07 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-31 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-12 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-27 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-11-012020-10-01 do dziś