SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BURSZTYNOWA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000291202
Numer REGON: 220515805
Numer NIP: 8411696295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/11531/21/952]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2007-10-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BURSZTYNOWA2007-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina ŁEBA miejscowość ŁEBA2007-10-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁEBA ulica DERDOWSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 84-360 poczta ŁEBA kraj POLSKA 2007-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.09.2007 R. -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY, 16.10.2007 R. -ZMIENIONO: PAR. 32 UST. 3, PAR. 43, DODANO PAR. 13 PKT 6.2007-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaREALIZACJA BUDOWY DOMÓW, WYKONANIE, ROZLICZENIE PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI2007-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD CO DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNICTWO).2007-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻYŁA2007-10-22 do dziś
2. ImionaMARCIN BŁAŻEJ2007-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRAUN2007-10-22 do dziś
2. ImionaURSZULA2007-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGDAŃSKI2007-10-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2007-10-22 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-06-02 do dziś
2data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-06-02 do dziś
3data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-06-02 do dziś
4data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-06-02 do dziś
5data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-02 do dziś
6data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów