ISSYK-KUL YACHT CHARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000291076
Numer REGON: 141249859
Numer NIP: 5252622005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-22
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2015-06-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/31193/15/301]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1412498592008-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaISSYK-KUL YACHT CHARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-06-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-06-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 80 nr lokalu D-36 kod pocztowy 00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.2007 R NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW-KIELAR KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PL. SREBRNY 1/4, REP. A NR 4105/2007.2007-10-22 do dziś
206.12.2007 R. REP. A NR 6062/2007; NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW-KIELAR; KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SOLNY 1/4. ZMIENIONO § 1 UST. 2 I 3, § 2. SKREŚLONO § 26, § 27, § 28, § 29. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2007-12-10 do dziś
330-04-2008 ROK, REPERTORIUM A NR 4544/2008, ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR BORZĘCKI -ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE MICHAŁA WALKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ R. WALKOWSKI WARSZAWA. ZMIENIONO: NAGŁÓWEK UMOWY SPÓŁKI, § 1 UST. 2 I UST. 3, § 4 UST. 1, § 6 UST. 2, § 13 UST. 1, § 15, § 21 UST. 1 PKT 13. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2008-05-28 do dziś
423.04.2015 R., REPERTORIUM A NR 1049/2015 NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA AL. JANA PAWŁA II 80 LOK. D-2, 00-175 WARSZAWA ZMIANY W TREŚCI UMOWY: TYTUŁ; §1 UST. 1; §1 UST. 2; §1 UST. 3; §4 UST. 1; §6 UST. 2; §6 UST. 9; §15; §21 UST. 1; §22.2015-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMCZUK2008-05-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JULIUSZ2008-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2015-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALCHANAU2008-05-28 do dziś
2. ImionaANDREI2008-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2015-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-05-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYK2015-06-09 do dziś
2. ImionaJERZY ANTONI2015-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2015-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZLATKIN2015-06-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDR2015-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2015-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2007-10-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2015-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMCZUK2007-10-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JULIUSZ2007-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKASPRZYK2015-06-09 do dziś
2. ImionaJERZY ANTONI2015-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)2015-06-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2008-05-28 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-05-28 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2008-05-28 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-06-09 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-06-09 do dziś
377 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2015-06-09 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2015-06-09 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów