„BUSZREM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000290782
Numer REGON: 100424211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/214247/20/501]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2007-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSZREM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2007-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2007-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica ŻWIRKI nr domu 9 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2007-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119 WRZEŚNIA 2007 ROKU -UMOWA SPÓŁKI, NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, AKT NOTARIALNY -REPERTORIUM A NR 4649/07.2007-10-19 do dziś
219.11.2007 R., NORATIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 6323/07, ZMIENIONO TREŚĆ § 8;§ 10;§ 12.2007-12-17 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 14 STYCZNIA 2008 ROKU SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA LELENTALA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 419/08, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 8, § 10 I § 12 UMOWY SPÓŁKI.2008-02-08 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 29 WRZEŚNIA 2008 R., NOTARIUSZ PIOTR LELENTAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 7598/08, ZMIENIONO BRZMIENIE CAŁEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA (§ 1-§ 15) I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA (§ 1-§ 15)2008-11-12 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 14.03.2017 R., NOTARIUSZ ANETA SITNICKA - URBANIAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2311/2017, ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 8 PKT 1 POPRZEZ DODANIE USTĘPU „D” ORAZ NADANO NOWE BRZMIENIE PAR. 12 UST. 1 I PAR. 12 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2017-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSZREM SPÓŁKA AKCYJNA2008-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5907578322007-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000305285 2008-11-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2007-10-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.867.971, 90 ZŁ2008-02-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego6.467.971,902017-05-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.600.000,002017-05-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-05-17 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego317.971, 90 ZŁ2008-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2008-02-08 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego4.500.000 ZŁ2007-12-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2007-12-17 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego50.000 ZŁ2007-10-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2007-10-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUSZREM NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1406329292007-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000260753 2007-10-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2007-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI JEST „BUSZREM -NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM DZIAŁAJĄCA ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONYMI PRZEPISAMI KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ UMOWĄ SPÓŁKI „BUSZREM -NIERUCHOMOŚCI” SP. Z O.O., W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁAJĄ CZŁONKOWIE JEJ ZARZĄDU. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO JEJ REPREZENTOWANIA. CZŁONKAMI ZARZĄDU „BUSZREM -NIERUCHOMOŚCI” SP.Z O.O. SĄ: -JAROSŁAW JERZY BUSZEWSKI -PREZES ZARZĄDU, -PAWEŁ TADEUSZ DOBROWOLSKI -WICEPREZES ZARZĄDU2008-11-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„BUSZREM -NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1406329292007-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000260753 2007-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-11-12 do dziś
268 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2008-11-12 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-11-12 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-11-12 do dziś
542 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2008-11-12 do dziś
642 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2008-11-12 do dziś
742 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-11-12 do dziś
843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2008-11-12 do dziś
943 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-11-12 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2008 okres 19.10.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
2data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
3data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
4data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
5data złożenia 28.05.2012 okres 1.01- 31.12.2011 ROK2012-06-11 do dziś
6data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-03 do dziś
7data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
8data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
9data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
10data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
11data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
12data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
13data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11.01- 31.12.2011 ROK2012-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.10.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-25 do dziś
201.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-09-17 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-16 do dziś
51.01- 31.12.2011 ROK2012-06-11 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-03 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów