ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000290737
Numer REGON: 141083235
Numer NIP: 5213456382
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-25
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23260/22/363]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-10-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141083235 NIP 52134563822009-06-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA2022-06-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. IŁŻECKA nr domu 26E kod pocztowy 02-135 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ENERGASA.COM2015-08-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ENERGASA.COM2015-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 SIERPNIA 2007 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA, UL. POLNA 24 LOKAL NR 8,00-630 WARSZAWA, NOTARIUSZ PAWEŁ KITA. NUMER REPERTORIUM -A 182/20072007-10-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 02.10.2009 R., REP. A NR 4122/2009 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM KITA W SIEDZIBIE JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. POLNEJ 24 LOK. 8 ZMIENIAJĄCY § 6 ORAZ § 7 STATUTU SPÓŁKI ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 11.12.2009 R., REP. A NR 4909/2009 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM KITA W SIEDZIBIE JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. POLNEJ 24 LOK. 8 ZMIENIAJĄCY § 5 STATUTU SPÓŁKI ENERGA ORGANIZACJA ODZYSKU S.A.2009-12-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2011 R. REP. A NR 3032/2011 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA KITĘ PROWADZĄC KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. POLNEJ 24 LOK. 8, KTÓRYM ZMIENIONO § 21 ORAZ § 22 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ICH UCHYLENIE ORAZ NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA.2012-01-26 do dziś
415.10.2015, REP A NR 9411/2015, NOTARIUSZ PAWEŁ KITA W WARSZAWIE, UCHYLONO § 1 UST. 2 I UST. 3, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.2015-12-04 do dziś
513.05.2022 R., REP. A NR 19061/2022, NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK W WARSZAWIE, UCHYLONO BRZMIENIE § 1 UST. 2 I 3 I NADANO NOWE BRZMIENIE § 1 UST. 2 I 3, ZMIENIONO § 6 UST. 1, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI2022-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-25 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2007-10-25 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-10-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAW INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1411114342012-09-10 do dziś
4. Numer KRS0000287625 2022-01-26 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2012-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000002,00 ZŁ2022-06-21 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10000022022-06-21 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2009-12-29 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1000002,00 ZŁ2022-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2007-10-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000022007-10-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-10-25 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2009-12-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii22248372009-12-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-12-29 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2007-10-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.2007-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADOWSKI2017-12-12 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAN2017-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-12-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROBAK2017-12-12 do dziś
2. ImionaDAWID2017-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-12 do dziś
21. NazwiskoWOJTAN2017-12-12 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2017-12-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-12 do dziś
31. NazwiskoPALIŁO2016-07-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2016-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-14 do dziś
41. NazwiskoWERNER2007-10-25 do dziś
2. ImionaALEKSANDER TYMOTEUSZ2007-10-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-12-29 do dziś
238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-12-29 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-12-29 do dziś
438 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-12-29 do dziś
538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2009-12-29 do dziś
638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-12-29 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-12-29 do dziś
838 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-14 do dziś
2data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-18 do dziś
3data złożenia 09.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
4data złożenia 10.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-26 do dziś
5data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
6data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
7data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
9data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
10data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
11data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
12data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
14data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12007 ROK2008-07-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-18 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
42010 ROK2011-07-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 ROK2008-07-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-18 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
42010 ROK2011-07-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 ROK2008-07-14 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-06-18 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-08-31 do dziś
42010 ROK2011-07-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów