„GRYSZCZYŃSCY” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000290687
Numer REGON: 300701822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395782/22/527]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYSZCZYŃSCY” SPÓŁKA JAWNA2007-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOŚCIAŃSKI gmina KOŚCIAN miejscowość KOŚCIAN2007-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KOŚCIAN ulica BĄCZKOWSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 64-000 poczta KOŚCIAN kraj POLSKA 2009-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 10.06.2007 R. ANEKSEM Z DNIA 31.08.2007 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 3 UMOWY.2007-10-16 do dziś
2ANEKS NR 2 Z DNIA 21.10.2009 R. -ZMIENIONO § 2 UMOWY2009-12-30 do dziś
313.09.2016R., REP. A NR 2.216/2016, NOTARIUSZ KAROLINA WALKIEWICZ-KURAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - SKREŚLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI §4 UMOWY SPÓŁKI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2016-12-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSZCZYŃSKA2007-10-16 do dziś
2. ImionaANNA IZABELA2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-10-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSZCZYŃSKI2007-10-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2007-10-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2007-10-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2007-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSZCZYŃSKA2007-10-16 do dziś
2. ImionaANNA IZABELA2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSZCZYŃSKI2007-10-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2007-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACJĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-12-30 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-12-30 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJ. SKLEPACH2009-12-30 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJ. SKLEPACH2009-12-30 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJ. SKLEPACH2009-12-30 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-07 do dziś
2data złożenia 18.10.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-11-02 do dziś
3data złożenia 18.10.2012 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-02 do dziś
4data złożenia 18.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-02 do dziś
5data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-23 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
7data złożenia 07.09.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-07 do dziś
201.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-11-02 do dziś
301.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2012-11-02 do dziś
401.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-23 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-03 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów