FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „BOHMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000290612
Numer REGON: 300609750
Numer NIP: 6991906672
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2012-12-06
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/25744/12/971]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „BOHMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina RAWICZ miejscowość RAWICZ2007-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość RAWICZ ulica CECHOWA nr domu 13 kod pocztowy 63-900 poczta RAWICZ kraj POLSKA 2010-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.07.2007 R., NOTARIUSZ HALINA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RAWICZU, REP. A NR 3589/2007. AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.09.2007 R., NOTARIUSZ HALINA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RAWICZU, REP. A NR 4727/2007 -ZMIENIONO: § 2 UST. 2, § 11, § 13 UST. 2 I § 22 UMOWY SPÓŁKI.2007-10-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.12.2008 R., NOTARIUSZ MACIEJ OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RAWICZU, REP. A NR 7225/2008 ZMIENIONO: § 6 UST. 2; -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2009-01-15 do dziś
304.03.2010 R., NOTARIUSZ HALINA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RAWICZU, REP. A NR 1289/2010 -ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJONIEC2012-12-06 do dziś
2. ImionaMARCIN JAKUB2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2012-12-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 ZŁ2007-10-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2007-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJONIEC2012-12-06 do dziś
2. ImionaMARCIN JAKUB2012-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-01-15 do dziś
238 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2009-01-15 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-01-15 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-01-15 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-01-15 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-01-15 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2009-01-15 do dziś
843 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-01-15 do dziś
943 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-01-15 do dziś
1043 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-01-15 do dziś
1143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-01-15 do dziś
1243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-01-15 do dziś
1343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-01-15 do dziś
1445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-01-15 do dziś
1546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-01-15 do dziś
1646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-01-15 do dziś
1746 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-01-15 do dziś
1846 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2009-01-15 do dziś
1946 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2009-01-15 do dziś
2046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-01-15 do dziś
2146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-01-15 do dziś
2246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-01-15 do dziś
2346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2009-01-15 do dziś
2446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-01-15 do dziś
2547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-15 do dziś
2647 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-01-15 do dziś
2747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-15 do dziś
2847 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-15 do dziś
2947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-01-15 do dziś
3049 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2009-01-15 do dziś
3149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-01-15 do dziś
3249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-01-15 do dziś
3363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-15 do dziś
3464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-01-15 do dziś
3564 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2009-01-15 do dziś
3664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2009-01-15 do dziś
3768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-01-15 do dziś
3873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-01-15 do dziś
3974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-15 do dziś
4077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-01-15 do dziś
4181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-01-15 do dziś
4285 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2009-01-15 do dziś
4385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-01-15 do dziś
4485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-01-15 do dziś
4588 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2009-01-15 do dziś
4688 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-15 do dziś
4792 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-01-15 do dziś
4896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2008 okres 05.07.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
2data złożenia 03.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-23 do dziś
3data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.07.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-23 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.07.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-29 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-23 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów