BUDJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 03:45:34
Numer KRS: 0000290563
Numer REGON: 141190020
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2007-10-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/26779/7/24]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-10-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PILCHOWICKA nr domu 9/11 kod pocztowy 02-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 17 WRZEŚNIA 2007 ROKU PRZEZ KRYSTYNĘ KĘDRĘ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, W KANCELARII PRZY UL. WALECZNYCH 36 LOK. 1A W WARSZAWIE, REP. A NR 4423/20072007-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCANWORLD TRAVELPARTNER AB Z SIEDZIBĄ 118 27 SZTOKHOLM2007-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2007-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2007-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUNDIN2007-10-16 do dziś
2. ImionaLEIF KARL-OLOV2007-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACURA2007-10-16 do dziś
2. ImionaHENRY HENRYK2007-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2007-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I KOPALNICTWO.2007-10-16 do dziś
224 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH2007-10-16 do dziś
325 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2007-10-16 do dziś
426 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2007-10-16 do dziś
527 PRODUKCJA METALI2007-10-16 do dziś
628 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2007-10-16 do dziś
729 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-16 do dziś
830 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2007-10-16 do dziś
931 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-16 do dziś
1032 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2007-10-16 do dziś
1133 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2007-10-16 do dziś
1215 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2007-10-16 do dziś
1334 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP.2007-10-16 do dziś
1435 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2007-10-16 do dziś
1536 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-10-16 do dziś
1637 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.2007-10-16 do dziś
1745 BUDOWNICTWO2007-10-16 do dziś
1850 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2007-10-16 do dziś
1951 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI.2007-10-16 do dziś
2052 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-10-16 do dziś
2155 HOTELE I RESTAURACJE2007-10-16 do dziś
2260 TRANSPORT LĄDOWY.2007-10-16 do dziś
2316 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2007-10-16 do dziś
2462 TRANSPORT LOTNICZY2007-10-16 do dziś
2563 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2007-10-16 do dziś
2664 12 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ POCZTA PAŃSTWOWA.2007-10-16 do dziś
2764 2 TELEKOMUNIKACJA2007-10-16 do dziś
2870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2007-10-16 do dziś
2971 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2007-10-16 do dziś
3072 INFORMATYKA2007-10-16 do dziś
3174 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ.2007-10-16 do dziś
3285 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA2007-10-16 do dziś
3390 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE.2007-10-16 do dziś
3417 WŁÓKIENNICTWO2007-10-16 do dziś
3592 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-10-16 do dziś
3693 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2007-10-16 do dziś
3718 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2007-10-16 do dziś
3819 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2007-10-16 do dziś
3920 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2007-10-16 do dziś
4021 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2007-10-16 do dziś
4122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2007-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów