„MZ CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000290406
Numer REGON: 020619215
Numer NIP: 8951895466
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-01-18
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/29081/21/627]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MZ CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-01-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 43A nr lokalu 37B kod pocztowy 01-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.09.2007 R., REP. A NR 955/2007, NOTARIUSZ MARIA ROHAN-KREJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM 162007-10-12 do dziś
221.10.2021 R., NOTARIUSZ PAWEŁ DĄBROWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 1894/2021, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2022-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARUBIN2022-01-18 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2022-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000 ZŁ2022-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2007-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2007-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARUBIN2022-01-18 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2022-01-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-01-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-12-09 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2016-12-09 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-12-09 do dziś
443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-12-09 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-12-09 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-12-09 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-12-09 do dziś
825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-12-09 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2009 okres 08.11.2007-31.12.20082009-09-04 do dziś
2data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
3data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
4data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
5data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
6data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
7data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
9data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
10data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego108.11.2007-31.12.20082009-09-04 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.11.2007-31.12.20082009-09-04 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów