TB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000290377
Numer REGON: 180268042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336811/21/956]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2007-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica KWIATKOWSKIEGO nr domu 145 kod pocztowy 35-311 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2007-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.09.2007 R. -NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. ZAMKOWA 9, REP. A NR 11098/20072007-10-10 do dziś
205.11.2015R., REP. A NR 10602/2015 NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA PAR. 22015-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2007-10-10 do dziś
2. ImionaNORBERT2007-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2007-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYLAR2015-11-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2015-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, ZA WYJĄTKIEM SPRAW MAJĄTKOWYCH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU PRZEKRACZA 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH).2007-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYLAR2015-11-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLAK2007-10-10 do dziś
2. ImionaNORBERT2007-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-05 do dziś
2data złożenia 16.03.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-24 do dziś
3data złożenia 23.11.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-12-20 do dziś
4data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
5data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-29 do dziś
6data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
7data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
8data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
9data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
10data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
11data złożenia 11.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-11 do dziś
12data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
13data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2008 -31.12.20082010-01-05 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-24 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-12-20 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-09-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082010-01-05 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-24 do dziś
301.01.2010-31.12.20102011-12-20 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-09-29 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
11OD 31.01.2017 DO 31.12.20172019-09-09 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-09 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów