M - ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000290302
Numer REGON: 300703979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/260486/20/647]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2007-10-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 300703979 NIP 77923243472013-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaM - ACTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2007-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. WENEDÓW nr domu 11 kod pocztowy 61-614 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki13.09.2007 R. -KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJA ILLUKIEWICZA W POZNANIU, NOTARIUSZ ANDRZEJ ILLUKIEWICZ -REP. A.3342/20072007-10-11 do dziś
2REPERTORIUM A NR 9.675/2008 NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY MICKIEWICZA 18/3 ZMIANA POSTANOWIEŃ PARAGRAFU: 2, 3, 5, 8 I 25 UMOWY SPÓŁKI.2008-09-15 do dziś
331.10.2008 R. REPERTORIUM A NR 12.285/2008 NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY MICKIEWICZA 18/3 -ZMIANA PARAGRAFU 2 UMOWY SPÓŁKI.2008-12-18 do dziś
4AKT NOTARIALNY REP. A 2035/2016 Z DNIA 19.07.2016R. KANCELARIA NOTARIALNA NATALIA NIECEWICZ UL. ŚWIĘTY WOJCIECH 10/4, 60-749 POZNAŃ- ZM.§2, ZM.§5 UST.1, ZM.§6 UST.4 UMOWY ORAZ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-10-04 do dziś
502.12.2019 R., REP. A NR 10833/2019, NOTARIUSZ PAULINA JABŁOŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. FREDRY 1/14, 61-701 POZNAŃ, ZMIENIONO § 6 UST. 1,4, USUNIĘTO § 6 UST. 6,7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2020-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2007-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŃCZAK2007-10-11 do dziś
2. ImionaWITOLD2007-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.950,00 ZŁ2020-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURSKI2008-12-18 do dziś
2. ImionaMAREK2008-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.240,00 ZŁ2020-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50190,00 ZŁ2020-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURSKI2008-09-15 do dziś
2. ImionaMAREK2008-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNIECEWICZ2014-05-21 do dziś
2. ImionaMAREK2014-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2014-05-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-09-15 do dziś
279 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2008-09-15 do dziś
379 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-09-15 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-09-15 do dziś
579 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-09-15 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-09-15 do dziś
793 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2008-09-15 do dziś
885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2016-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2016-10-04 do dziś
293 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2016-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-12 do dziś
2data złożenia 02.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-12 do dziś
3data złożenia 31.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
4data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
5data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-04 do dziś
7data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-12 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-04 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-21 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-04-12 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów