TANIK III SKLEPY OGÓLNOSPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWE A. CIESZKOWSKA, P. WOJCIŃSKI

Stan na dzień 2024-06-25 godz. 11:11:26
Numer KRS: 0000290300
Numer REGON: 015703490
Numer NIP: 9512106611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-05-17
Sygnatura akt[RDF/603555/24/309]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2007-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015703490 NIP 95121066112008-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANIK III SKLEPY OGÓLNOSPOŻYWCZO -PRZEMYSŁOWE A. CIESZKOWSKA, P. WOJCIŃSKI2007-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2024-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. POD BATERIAMI nr domu 50 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2024-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 06.04.2004 R. ANEKS Z DNIA 28.03.2007 R. ZMIANA UMOWY NASTĄPIŁA W DNIU 28.03.2007 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: 1 -18 PARAGRAFY WYKREŚLONE: 192007-10-08 do dziś
202.12.2013, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2014-02-11 do dziś
304.06.2018 R. ZMIANA §5 ORAZ §16 UMOWY SPÓŁKI2018-08-08 do dziś
414.03.2024 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2024-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-10-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA MOCY ANEKSU DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DN. 28 MARCA 2007 R. TANIK III SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZO -PRZEMYSŁOWE A. CIESZKOWSKA, P. WOJCIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA2007-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESZKOWSKA2007-10-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2007-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIŃSKI2007-10-08 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2007-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2007-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2007-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2007-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-10-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2007-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2007-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESZKOWSKA2007-10-08 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2007-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIŃSKI2007-10-08 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2007-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2014-02-11 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2014-02-11 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-02-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-02-11 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2014-02-11 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2014-02-11 do dziś
747 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-02-11 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2022-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-20 do dziś
2data złożenia 06.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
3data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
4data złożenia 21.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-28 do dziś
5data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-11 do dziś
6data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
7data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
8data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
9data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
10data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
11data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
12data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
13data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
14data złożenia 27.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
15data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
16data złożenia 23.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
17data złożenia 17.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-05-20 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-05-12 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-04-28 do dziś
501.01.2011 -31.12.20112012-05-11 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-05-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-28 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-27 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
17OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów