A-Z FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000290015
Numer REGON: 933039942
Numer NIP: 8951850038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2007-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350006/21/183]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2007-10-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 933039942 NIP 89518500382007-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA2015-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2007-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2007-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2007-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica SOKOLNICZA nr domu 5 nr lokalu 35 kod pocztowy 53-676 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2012-10-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMIKOLAJ.SWIDERSKI@AZFINANSE.PL2012-05-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AZFINANSE.PL2012-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.07.2007 R. NOTARIUSZ GERARD BORACZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 61 REP. A NR 713/20072007-10-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.11.2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GERARDA BORACZEWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 61, REP. A NR 1492/2007. ZMIENIONO: § 20 UST. 1, § 24 UST. 2, § 25 UST. 2, § 29, § 34, § 40 ORAZ DODANO § 39 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI2007-12-07 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 19 LISTOPADA 2007 R., REP. A NR 1492/2007 PRZEZ NOTARIUSZA GERARDA BORACZEWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NR 61 ZMIENIONO § 9 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 6 GRUDNIA 2007 R., REP. A NR 2313/2007, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 12 GRUDNIA 2007 R., REP. A NR 2694/2007 PRZEZ NOTARIUSZA GERARDA BORACZEWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ NR 61 -ZMIENIONO § 14 STATUTU SPÓŁKI, DODANO DO § 9 STATUTU USTĘP 5, 6.2008-01-09 do dziś
412.03.2009 R. NOTARIUSZ ROMUALD BORZEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. SOLNYM, REP A NR 1993/2009 ZMIANA § 9 UST. 1, § 9 UST. 2, § 9 UST. 5 DODANO § 9 UST 72009-07-14 do dziś
527.05.2010 R., NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY NR 13, REPERTORIUM A NR 3859/2010. ZMIENIONO: § 8, § 12 UST. 1. DODANO § 19 A.2010-07-22 do dziś
613.02.2012 R., NOTARIUSZ ROMUALD BORZEMSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 13, REPERTORIUM A NR 815/2012, ZMIANA § 9 STATUTU.2012-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2007-10-05 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2007-10-05 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2007-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2007-10-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI A-Z FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ A-Z FINANASE SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA) NA PODSTAWIE ART. 562 I 563 KSH. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW A-Z FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 26.07.2007 R. REP. A NR 713/2007.2007-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA-Z FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2007-10-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000221758 2007-10-05 do dziś
5. Numer REGON9330399422007-10-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego685617, 30 ZŁ2012-04-24 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego85702, 20 ZŁ2012-04-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji68561732012-04-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2007-10-05 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego685617, 30 ZŁ2012-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2007-10-05 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii55550002007-10-05 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2007-10-05 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2008-01-09 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1600002008-01-09 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2008-01-09 do dziś
31. Nazwa serii akcjiE2009-07-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4555562009-07-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-07-14 do dziś
41. Nazwa serii akcjiG2012-04-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6856172012-04-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-04-24 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2007-10-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2007-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2008-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIDERSKI2012-08-09 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2012-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACAŁA2010-09-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2010-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2007-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚWIDERSKA2012-05-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-14 do dziś
21. NazwiskoABRATAŃSKI2012-05-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-14 do dziś
31. NazwiskoSUSDORF2007-10-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2007-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-22 do dziś
282 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-07-22 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-22 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-07-22 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-07-22 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-07-22 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-07-22 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-07-22 do dziś
966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2010-07-22 do dziś
1066 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
2data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-02 do dziś
3data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
4data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
5data złożenia 25.09.2012 okres 2011 R.2012-10-16 do dziś
6data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-21 do dziś
7data złożenia 27.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
8data złożenia 11.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
9data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
10data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
11data złożenia 19.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-19 do dziś
12data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
13data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
14data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-02 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
52011 R.2012-10-16 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-02 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
52011 R.2012-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-02 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
52011 R.2012-10-16 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-21 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-19 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2011-12-06 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK GOLDENEGG S.A. I A-Z FINANSE S.A. DOKONANE ZOSTAJE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU GOLDENEGG S.A. NA A-Z FINANSE S.A. W WYNIKU DOKONANEGO POŁĄCZENIA NIE NASTĄPI PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO A-Z FINANSE S.A. Z UWAGI NA FAKT POSIADANIA PRZEZ A-Z FINANSE S.A. 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM GOLDENEGG S.A. STOSOWNIE DO POWYŻSZEGO MAJĄC NA UWADZE, ŻE POŁĄCZENIE ODBYŁO SIĘ W TRYBIE ART. 516 PAR. 6 KSH, WNIOSKODAWCA NIE PRZEPROWADZIŁ UCHWAŁY O POŁĄCZENIU.2011-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, SYGN. AKT VIII GU 169/12, 29.08.2012 nr SYGN. AKT VIII GUP 52/12 data 19.08.20152015-10-15 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH O UMORZENIU POSTĘPOWANIA; SYGN. AKT VIII GUP 52/12 data 19.08.20152015-10-15 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2015-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Tbd2020-08-172020-09-17 do dziś